Digio

Digio-hankkeen logo

Myynnin ja asiakkuuksien johtamisen digitaaliset mahdollisuudet

Turku AMK logo
Euroopan unionin osarahoittama logo

Digio sivuston tietosuojailmoitus

Tämä on tietosuojailmoitus, joka perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikloihin 13 ja 14. Tämä ilmoitus koskee Digion WordPress-sivustoa ja sen kävijöiden tietoja, joita sivustoilla kerätään ja käsitellään.

Rekisterinpitäjä

Turun ammattikorkeakoulu Oy
Joukahaisenkatu 3
20520 Turku
Puhelinvaihde 02 263 350
Kirjaamo@turkuamk.fi

Rekisterin yhteyshenkilö

Nico Kranni

Projektipäällikkö

nico.kranni@turkuamk.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Lähetä kaikki tietosuojaan liittyvät yhteydenotot osoitteeseen: tietosuoja@turkuamk.fi

Tietosuoja-sähköpostiosoitteeseen lähetettyjä viestejä käsittelee tietosuojavastaava ja hänen työparinaan sekä varahenkilönään toimiva tietosuoja-asiantuntija.

Digio kerää käyttäjätietoja WordPress-sivustojensa käyttäjistä.

Käyttäjätietoja voidaan käyttää verkkosivuston tekniseen ja sisällölliseen kehittämiseen. Ensisijaisena tarkoituksena on parantaa WordPress-sivujemme palveluja. Keräämme käyttäjätietoja viestinnän ja markkinoinnin ylläpitoon, analysointiin ja kehitystyöhön. Sivustollamme käyttämämme Ninja Forms -kyselyn avulla keräämme tietoja, kuten nimen, yrityksen nimen, kaupungin, Y-tunnuksen ja sähköpostiosoitteen. Näiden tietojen keräämisen tarkoitus on mahdollistaa tehokas yhteydenpito, osallistujien lisääminen meidän Teams-työtilaan, ESR+ lomakkeen täyttämisen varmistaminen sekä kattavan maantieteellisen tilastotiedon kerääminen. Tämä on erityisen tärkeää, sillä pyrimme varmistamaan toimintamme valtakunnallisen kattavuuden. Kerättävät tiedot auttavat meitä ymmärtämään paremmin, mistä päin Suomea koulutuksiimme osallistutaan, ja ne ovat keskeisiä koulutusprosessin sujuvuuden ja tehokkaan kommunikoinnin kannalta.

Lokimerkintöjä käytetään palvelun tietoturvallisuudesta huolehtimiseen, palvelun tekniseen kehittämiseen sekä vikatilanteiden havaitsemiseen, estämiseen ja selvittämiseen.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on Tietosuoja-asetus, 6 artikla, 1 kohta f alakohta: oikeutettu etu.

Verkkosivusto kerää seuraavia tietoja automaattisesti:

LOKIMERKINNÄT

Palvelun käytöstä syntyy lokimerkintöjä verkkosivustojen teknisen ylläpitäjän palvelimille.

EVÄSTEET

Kävijän päätelaitteelle tallennetaan evästeitä, joilla voidaan kerätä anonyymeja tietoja kävijästä ja hänen päätelaitteestaan ja verkkosivustojemme käytöstä.

Verkkosivustolla voidaan käyttää seuraavien palveluiden evästeitä: yhteisöliitännäisiä sosiaalisen median yhteisöpalveluihin Flockler-palvelun kautta, kuten Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter ja Youtube.

Yhteisöpalveluiden liitännäiset saattavat kerätä tietoa kävijän vierailusta yhteisöpalvelun omien käyttö- ja tietosuojaehtojen mukaisesti. Kolmansien osapuolten sovelluksiin sovelletaan näiden palveluiden omia käyttö- ja tietosuojaehtoja.

Osa kolmannen osapuolen tarjoamista palveluista voivat sijaita Euroopan talousalueen ulkopuolella olevissa maissa.

Turun AMK voi jakaa anonyymeja tietoja kolmansien osapuolten kanssa, jotka avustavat meitä verkkosivuston kehittämisessä ja vikatilanteiden selvittämisessä.

Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään näihin tarkoituksiin tarvittava aika eikä niitä käytetä muuhun tarkoitukseen.

Digion projektiryhmä vastaanottaa osallistujien henkilötietoja, tiedot annetaan tarvittaessa myös rahoittajalle. ESR+ -lomakkeen tiedot menevät suoraan rahoittajalle.

Tietoihin on pääsy vain niillä henkilöillä, jotka tietoja työtehtäviensä puolesta tarvitsevat. Pääsyä on rajattu käyttäjätunnuksilla ja käyttöoikeuksilla.

Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö, ja sitä kautta anonyymien seurantietojen käyttö, estämällä evästeiden tallentumisen selaimen asetuksista. Evästeiden tallennuksen estäminen saattaa vaikuttaa verkkosivuston toiminnallisuuksiin.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaan oikeus:

  • saada tietoa henkilötietojen käsittelystä, ellei laissa ole erikseen säädettyä poikkeusta
  • tarkastaa itseään koskevat tiedot ja korjata virheelliset tai puuttuvat tiedot
  • poistaa tietonsa (ei sovelleta, jos käsittelyperuste on lakisääteinen tai yleisen edun mukainen tehtävä)
  • rajoittaa tietojensa käsittelyä
  • vastustaa tietojensa käsittelyä, jos käsittelyperuste on yleinen tai oikeutettu etu
  • pyytää itse toimittamiensa henkilötietojen siirtämistä rekisterinpitäjältä toiselle, jos käsittelyperuste on suostumus tai sopimus
  • peruuttaa antamansa suostumus
  • henkilötietojen oikaisua/poistoa/käsittelyn rajoitusta koskeva rekisterinpitäjän ilmoitusvelvollisuus
  • olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi (rekisteröity voi sallia automaattisen päätöksenteon suostumuksellaan)

Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan ottamalla yhteyttä ilmoituksessa mainittuun yhteyshenkilöön tai tietosuojavastaavaan. Lisätietoja rekisteröidyn oikeuksista antavat yhteyshenkilö ja/tai tietosuojavastaava.

Jos henkilötietojen käsittely ei edellytä rekisteröidyn tunnistamista ilman lisätietoja eikä rekisterinpitäjä pysty tunnistamaan rekisteröityä, niin oikeutta tietojen tarkastamiseen, oikaisuun, poistoon, käsittelyn rajoittamiseen, ilmoitusvelvollisuuteen ja siirtämiseen ei sovelleta.

Sinulla on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavastaavan yhteystiedot on mainittu tietosuojailmoituksen alussa. Kaikki pyynnöt käsitellään tapauskohtaisesti.